پشتیبانی

تحقیق و مقاله – برگه 2 – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

آرشیو برای دسته بندی: تحقیق و مقاله

گلپر

گلپر (.Desf persicum Heracleum) گياهي دو ساله و يا سه ساله، به ارتفاع 120- 50 سانتي متر، با سـاقه ايـستاده، بـسيار ضـخيم، منـشعب، داراي شاخه هاي منته...

بیشتر بخوانید 0

رازيانه

رازيانه (.miller vulgare Foeniculum) گياهي علفي، معطر، چند ساله به ارتفاع تا 5/ 1 متر، داراي برگ هاي سبز تيره پرزدار با پهنك منقسم بـه قطعات نازك و ن...

بیشتر بخوانید 0

گشنيز

گشنيز (.L sativum Coriandrum) گياهي يكساله، بدون كرك، طول گياه 50 سانتي متر، ساقه صاف، نـازك و داراي انـشعابات دو شـاخهاي است. برگ هاي پاييني با تقـسي...

بیشتر بخوانید 0

زيره سبز

زيره سبز (.L cyminum Cuminum) گياهي علفي، يكساله با ارتفاع 30 سانتي متر، داراي برگ هاي باريك، گل ها به صورت خوشه و به رنـگ صورتي متمايل به قرمز تا سف...

بیشتر بخوانید 0

زيره سياه

زيره سياه (.L carvi Carum) گياهي دوساله، ساقه ميان تهي، شياردار و داراي زاويه، برگها با دو بار تقسيم شانهاي و عميق، برگهـاي ساقهاي بدون دمبرگ، گلها به...

بیشتر بخوانید 0

زيره ايراني

زيره ايراني (.Boiss persicum Bunium) گياهي پايا، بدون كرك، به ارتفاع 60- 40 سانتي متر، با ريشه غده اي، ساقه بدون كرك، برگ هاي پاييني داراي دمبرگ بلند...

بیشتر بخوانید 0

كرفس

كرفس (.L graveolens Apium) گياهي دو ساله، به ارتفاع 80- 40 سانتي متر، با ريشه عمودي و دوكي شكل، ساقه هـا متعـدد ايـستاده و توخالي، تقريباً زاويه دار،...

بیشتر بخوانید 0

شويد

شويد (.L graveolens Anethum) گياه يكساله، بدون كرك كه ارتفاع آن به 75 سانتي متر مي رسد. داراي ساقه بلند و ايستاده، بـرگ هـاي منقسم، پر مانند، گل ها به...

بیشتر بخوانید 0

آنغوزه

آنغوزه (feotida assa Ferula) مشخصات ظاهري آنغوزه گياهي است پايا، قطر ريشه بر حسب سن گياه متفاوت و 7- 10 سانتي متر مـي باشـد و معمـولاً 40- 30 سانتي مت...

بیشتر بخوانید 0

معرفي برخي گياهان دارويي مهم

معرفي برخي گياهان دارويي مهم گياهان دارويي تيره چتريان (Ferula galbaniflua=F. gummosa Boiss) ﻪﺠﻳرﺎﺑ مشخصات ظاهري گياهي است پايا، داراي ساقه ضخيم به...

بیشتر بخوانید 0

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره