آنالیز و PH خاک

1-آزمون خاک شامل سه مرحله: نمونه برداری صحیح ،تجزیه دقیق و تفسیر صحیح نتایج تجزیه خاک می باشد.اکثر مطالعات نشان می دهد که بین آزمون خاک و تجزیه برگ در باغ ها رابطه کمی وجود دارد.نمونه خاک اغلب از افق سطحی برداشته می شود.آزمون خاک بهترین وسیله برای مشخص نمودن مقدار آهک، غلظت کلسیم، منیزیم،پتاسیم وفسفر درخاک است. نمونه های افق سطحی خاک (30-0) سانتیمتری ولایه های (30-60) سانتیمتری جداگانه برداشته شود. اکثر کودهایی که به سطح خاک افزوده می شوندیا درخاک به کندی حرکت می کنند یاجذب کلوئیدهای سطحی خاک می گردند. حدود2.5 سانتیمتر ازسطح خاک را کنارزد بعد نمونه خاک را از عمق 30-0 سانتیمتر و نمونه عمقی را از 60-30 سانتیمتری برمی داریم.

PH  خاک: برای اینکه عناصر غذایی در حد مطلوب در اختیار گیاه قرار گیرند ،  PHخاک بایستی در محدوده خنثی باشد، در PH  بالا قابلیت جذب عناصر ریزمغذی مثل آهن، منگنز،مس، روی و بر کاهش می یابد، به دلیل آهکی بودن خاک ها وتجمع بی کربنات ها که در اثر آبیاری حاصل می شود، این مشکلات حادتراست. در اکثرزمین های کشت آلوئه ورا خاک ها آهکی بوده و PH آنها بالای 7.5 است. به همین دلیل این باغ ها نیازی به آهک وکلسیم ندارند.برای اصلاح خاک با  PHاسیدی آهک یا دولومیت استفاده می شود.

مشکلات تنش شوری در گیاهان:

شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی، آناتومی، ترکیبات شیمیایی و میزان ژل گیاه مؤثر است، میزان این تأثیر به نوع گیاه، ترکیب املاح بافت، ساختمان خاک و حتی روش آبیاری بستگی دارد. شوری به عنوان یک اصطلاح عمومی است که بیانگر حضور مخلوط­های متنوعی از نمک­های خاک می­باشد. خاک شور بر اثر تجمع املاح محلول مانند یون­های کلر، سولفات، بی کربنات و گاهی نیترات به ویژه از نوع سدیم، کلسیم، منیزیم و به ندرت پتاسیم در خاک غیر شور حاصل می­شود. از این میان کلریدها مانند کلرید سدیم و سولفات­ها نظیر سولفات سدیم به علت حلالیت زیاد نقش مهمی در ایجاد خسارت در گیاه ایفا می­کنند. شوری خاک به دلیل جلوگیری از جذب آب و عناصر به درون گیاه یکی از مهم­ترین محدودیت­های رشد گیاه آلوئه ورا محسوب می­شود. می­کند اگر غلظت نمک به حدی باشد که باعث تقلیل پتانسیل آب به اندازه 05/0 تا 1/0 مگاپاسکال شود به آن تنش ناشی از نمک گفته می­شود. هم­چنین عنوان خاک شور را به خاک­هایی می­توان داد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع آن 4 دسی ­زیمنس بر متر یا بیشتر باشد خاک­های شور از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی بسیار متنوع­اند. این خاک­ها از نظر میزان نمک، نوع نمک، pH خاک، پراکنش نمک در نیمرخ خاک، طبیعت و مقدار رس و درجه حرارت متفاوت هستند. شوری ممکن است در یک منطقه و در طول فصل تغییر کند و یا با زمان افزایش یابد افزایش شوری در خاک به طور عمده تحت تأثیر دو عامل انسانی و طبیعی می­باشد.

کاهش مقدار کلروفیل می­تواند به دلیل تغییر متابولیسم نیتروژن در رابطه با ساخت ترکیب­هایی نظیر پرولین باشد که در تنظیم اسمزی بکار می­رود و افزایش تولید پرولین باعث می­شود تا گلوتامات که پیش­ماده ساخت کلروفیل و پرولین است کمتر در مسیر بیوسنتز کلروفیل شرکت داشته باشد . کنترل محتوای آب در شرایط شور قسمتی از فرایند مقاومت به حساب می­آید چراکه محتوای آب و املاح با کمک هم میزان فشار آماس را مشخص می­کند. گیاه آلوئه ورا از گیاهان حساس به تنش شوری محسوب میشود. فنولوژی بررسی عکس­ العمل گیاه به محیط و تلاش برای پیش­بینی رفتارشان در محیط جدید است. شناخت در یک منطقه مشخص با ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی مشخص، تغییرات اقلیمی مانند درجه حرارت، بارندگی، رطوبت هوا و نیز ویژگی­های خاک، فتوپریودیسم و غیره روی فنولوژی مؤثرند.