پشتیبانی

گياهان دارويي تيره نعناع – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره نعناع

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره نعناع
بادرنجبويه (.L moldavica Dracocephalum)
گياه يكساله، سبز، ظاهراً بي كرك به ارتفاع 70- 30 سانتي متـر، بـا سـاقه ايـستاده، منفـرد يـا از قاعـده
منشعب، برگ ها پهن دراز-سرنيزه اي، داراي دندانه هاي اره اي-كنگره اي مي باشد. داراي گل هـاي بـه
رنگ صورتي، سفيد، آبي-بنفش، نسبتاً بزرگ، مجتمع در تودههاي مجزا در طول گل آذينـي نـسبتاً بلنـد
است.
محل رويش: مازندران، تبريز، ديره سيامك نزديك اروميه، ده بالا در يزد
زمان برداشت: اوايل خرداد تا اوايل تير ماه
قسمت مورد استفاده: برگها
خواص: برگ و قسمتهاي هوايي گياه داراي اسانس است كـه بـه عنـوان التيـامدهنـده زخـم و جراحـت
استفاده ميشود.
تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي فنليك، گليكوزيد ترپني، الكل آروماتيك
زوفا (.L officinalis Hyssopus)
گياه پايا، قاعده و بن چوبي به رنگ سبز، ايستاده به ارتفاع 30- 40 سانتي متر، ساقه ها متعدد، ايستاده يا
خيزان و چهار گوش، ساده بدون انشعاب، در بخش فوقاني داراي شاخه هاي متعدد پانيكول شـكل اسـت.
35
برگها خطي باريك، گسترده، نوك تيز تقريباً بدون دمبرگ، منقوط، داراي نوك كوتـاه، كركينـه پـوش و
خزي، دمبرگ مياني برجسته، برگ هاي فوقاني و برگ هاي بخش گلدار بـسيار كوتـاه و تقريبـاً هـم قـد
كاسه است. گل ها به رنگ آبي متمايل به بنفش، مجتمـع در سـنبله هـاي انتهـايي، داراي چرخـه هـاي
نزديك به هم و متراكم است.
محل رويش: در زنور، پل زنگوله، كلاردشت نزديك رودبارك، كوه نيـزوا بـين سـرتنگ و كنگلـو، خلخـال،
تهران، اطراف كوه دشته و آزادبر نزديك كرج
زمان برداشت: سرشاخه هاي گلدار به هنگام گلدهي در طول خرداد و تيرماه جمعآوري ميشود.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار و اسانس
خواص: ضد نزله، بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، شل كننده عروق محيطي، ضد ويـروس، خلـط آور، ضـد
التهاب، تب بر، تقويت كننده دستگاه گوارشي، ادراي و تنفسي
تركيبات شيميايي: ترپن، اسانس، فلاوونوئيد، رزمارينك اسيد، تانن، رزين، مواد تلخ
گزنه سفيد (.L album Lamium)
گياه علفي، پايا، به ارتفاع 15-65 سانتي متر، ساقه راست يا كمي خميده، چهار گوش، برگ ها متقابـل،
قلبي شكل، گلها به صورت دسته هاي 4- 10 تايي به رنگ سفيد و يا مايل به زرد
محل رويش: در نواحي كوهستاني شمال تهران به ويژه ارتفاعات 2000 متـر، كـرج، شـميرانات، هرزويـل،
آستارا، بندر گز، آذربايجان
زمان برداشت: مطلبي يافت نشد.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: قابض است و در گرفتگي عضله، اسهال و بواسير كاربرد دارد.
تركيبات شيميايي: ساپونين، فلاوون، موسيلاژ، تانن، ساكاريد، ايريدوئيد
اسطوخودوس (.L officinalis Lavandula)
گياه علفي، چندساله كه ارتفاع آن به يـك متـر مـيرسـد. گـل هـا در بـالاي بـرگهـا گـسترده و داراي
اسپايكهاي بنفش و آبي رنگ مي باشد.
36
محل رويش: در ايران به صورت خودرو نمي رويد، اما اخيراً در نواحي مختلف ايران كشت مي گردد.
زمان برداشت: اواسط تيرماه تا اواسط مرداد ماه
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار، برگ ها و اسانس
خواص: بادشكن، تب بر، درمان كننده كوليك، ميگرن و سردردهاي عصبي است و در درمان روماتيـسم و
التيام زخم به كار مي رود. در ضمن ضد گرفتگي عضلاني، مدر، محرك و مقوي معده نيز مي باشد. روغن
اسطوخودوس مرهم بافت مخاطي، ملين و ضد عفوني كننده مجاري تنفسي است.
تركيبات شيميايي: اسانس، تانن، كومارين، فلاوونوئيد، دانه هاي خشك آن حاوي پروتئين و چربي است.
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري برگ گياه در نصف فنجان آب، 5/ 0- 1 فنجان در روز مصرف شود.
2- روغن: 5 قطره دو بار در روز روي يك حبه قند چكانده و مصرف شود.
فرنجمشك=وارنگ بو (.L officinalis Melissa)
گياه پايا، چند ساله به ارتفاع 30- 120 سـانتي متـر، داراي سـاقه هـاي خميـده، چنـد گـوش، كركـدار و
منشعب، برگ ها متقابل، تخم مرغي و با دندانه تيز مي باشـد. گـل هـا داراي دمگـل كوتـاه، مجتمـع در
چرخههاي كم و بيش يك طرفه محوري به رنگ سفيد متمايل به صورتي و گل آذيـن شـامل 5- 10 گـل
است.
محل رويش: جنگل گلستان، گنبد، دره هراز نزديك آمل، تنكابن، حسن بگلو، باختران، بيشه در لرسـتان،
تهران و اطراف آن
زمان برداشت: شروع برداشت محصول از سال دوم مي باشد. برداشت اول از اواخر فروردين تا اوايل خرداد
و برداشت دوم از اواخر تير تا اوايل مرداد ماه مي باشد.
قسمت مورد استفاده: برگ ها و سرشاخه هاي گلدار
خواص: بادشكن، ضد ويروس، ضد گرفتگي عضلاني، معرق و مقوي معده
تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي فنليك، گليكوزيد ترپني، الكل آروماتيك
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: 2 قاشق مرباخوري برگ گياه در يك فنجان آب جوش مصرف شود.
37
2- عصاره سرد: يك قاشق مرباخوري در يك فنجان آب سرد به مدت 8 ساعت بماند و مصرف شود.
3- تنتور: 5/ 0- 1 قاشق مرباخوري مصرف شود.
4- پودر: 10- 40 حبه هر بار مصرف شود.
نعناع (.L piperita Mentha)
يكساله و معطر، به ارتفاع 80 سانتي متر، داراي برگهاي با لبه هاي دندانه دار، گلهايي به رنـگ بـنفش
روشن و به صورت خوشههايي مجتمع روي چرخههايي قرار دارند كه هر چرخه مركب از 6-7 گـل اسـت.
عمر گلها بسيار كوتاه بوده، ميوه كپسولي كوچك و به رنگ قرمز تيره است.
محل رويش: در بيشتر نقاط ايران
زمان برداشت: براي تهيه اسانس مطلوب، زمان مناسب براي اولين برداشت، آخر خرداد تا 25 تير،، دومين
مرحله 10 مرداد تا 15 مهر و سومين و آخرين برداشت تا 15 آذر مي باشد.
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي گياه شامل برگ و ساقه به صورت تازه و برگ خشك شده
خواص: ضد درد، ضد گرفتگي عضلاني، محرك انقباضات كيسه صفرا، تب بر
تركيبات شيميايي: اسانس، فلاوونوئيد، اسيدهاي فنليك، تريترپن
نحوه و ميزان مصرف:4/ 0-2/ 0 ميلي ليتر از اسانس گياه، سه بار در روز 1-5/ 0 ساعت قبل از غـذا مـصرف
شود.
پونه (.L pulegium Mentha)
گياه علفي چندساله با عطر بسيار قوي، به ارتفاع 40 سانتي متر، داراي برگ هاي تخم مرغي و دندانـه دار
بوده و داراي گلهاي پيچ دار و شبيه ياس است.
محل رويش: در بيشتر نقاط ايران
زمان برداشت: مطلبي يافت نشد.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، خنك كننده موضعي، ضد عفوني كننده، دافع حـشرات و تـسهيل
كننده هضم، به صورت موضعي براي جوش هاي پوستي و نقرس كاربرد دارد.
38
تركيبات شيميايي: اسانس، تانن و مواد تلخ
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: 1-4 گرم سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 45٪، 1-4 ميلي ليتر سه بار در روز مصرف شود.
پونه سنبلهاي (.L spicata Mentha)
گياه پايا به ارتفاع 35- 70 سانتي متر، بدون كرك، معطر، ايستاده يا خيزان و ريـزوم دار اسـت. سـاقه هـا
متعدد، منشعب، باريك، بلند و به رنگ سبز و روشن، برگ ها تخم مرغي، پهن دراز، نوك تيز با دندانههاي
نامنظم ارهاي و گلها داراي خوشه طويل مخروطي و به رنگ صورتي و يا بنفش مي باشد.
محل رويش: در تبريز، اروميه، خوي، بلوچستان، بابل، بابلسر و تنكابن
زمان برداشت: براي تهيه اسانس مطلوب زمان مناسب براي اولين برداشت، آخر خرداد تا 25 تير، دومـين
مرحله 10 مرداد تا 15 مهر، سومين و آخرين مرحله برداشت تا 15 آذر مي باشد.
قسمت مورد استفاده: برگ هاي خشك، سرشاخه هاي گلدار
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، مدر و محرك معده
تركيبات شيميايي: اسانس، فلاوونوئيد، اسيدهاي فنليك، تري ترپن
نحوه و ميزان مصرف:
1- روغن: 2-4 قطره بر روي يك حبه قند مصرف شود.
2- دم كرده: يك قاشق مرباخوري از گياه در يك فنجان آب به مدت 30 دقيقه خيس شود و يـك قاشـق
مرباخوري در هر وعده مصرف شود.
3- تنتور: 10- 50 قطره بر حسب سن و موقعيت مصرف شود.
ريحان= تخم شربتي (.L basilicum Ocimum)
گياه ايستاده، علفي، به ارتفاع 30- 50 سانتي متر، ساقه ايستاده يا خيزان، منشعب با شاخه هاي متقابل و
پانيكولي و ار، با برگ هاي تخم مرغي يا تخم مرغي پهن دراز، در قاعده و در انتها مختـصراً باريـك يـا در
انتها تيز، كامل يا داراي دندانههاي كوتاه و مختصر مي باشد. گلها به رنـگ صـورتي متمايـل بـه سـفيد،
39
مجتمع به صورت چرخههاي كمي فاصله دار يا به صورت خوشه هايي با چرخـه هـاي نزديـك بـه هـم و
فشرده، كوتاه و تقريباً ديهيمي شكل است.
محل رويش: در بيشتر نقاط ايران
زمان برداشت: از قسمت هاي هوايي گياه به حالت تازه براي اسانس گيري استفاده ميشـود. زمـان جمـع
آوري سرشاخه هاي گياه از خرداد تا مرداد ماه مي باشد.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار و اسانس
خواص: ضد گرفتگي عضلاني، اشتها آور، بادشكن و افزايش دهنده شير، درمـان كرامـپ شـكمي، التهـاب
مخاط دستگاه گوارش، استفراغ، يبوست، التهاب روده باريك، سياه سرفه و سردرد
تركيبات شيميايي: اسانس، موسيلاژ، ويتامين، آمينواسيد، فيتواسترول، مواد معدني
نحوه و ميزان مصرف:
دم كرده: يك قاظق مرباخوري از گياه خشك را در نصف فنجان آب خيس كـرده و 5/ 1- 1 فنجـان در روز
مصرف شود.
مرزنجوش (.L vulgare Origanum)
گياه علفي، چندساله، در پايه چوبي، ساقه متعدد و غالباً منشعب، برگ ها داراي دمبرگ كوتاه و يا تقريبـاً
بدون دمبرگ، بيضي تخم مرغي، گل ها در چرخه هاي داراي 2 گل يا بيشتر واقع انـد. سـنبله هـا كـم و
بيش متراكم هستند و انشعاباتي به صورت خوشه گرزن تشكيل مي دهند. ميوه بـه صـورت فندقـه هـاي
كوچك تخم مرغي و رنگ آن مايل به قهوه اي است.
محل رويش: در مناطق جنگلي، روي اراضـي پرشـيب، گـاهي در ميـان صـخره هـا و در نـواحي شـمالي
پراكندگي دارد.
زمان برداشت: در زمان گلدهي از اواخر تير تا اوايل مردادماه
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي گياه و اسانس
خواص: ضد گرفتگي عضلاني، آرام بخش، بادشكن، معرق، خلط آور، محرك معده و تقويت كننده
تركيبات شيميايي: اسانس، تانن، رزين، استرول، فلاوونوئيد

40
نحوه و ميزان مصرف:
دم كرده: 2-3 قاشق مرباخوري از گياه در يك فنجان آب، 2-3 بار در روز مصرف شود.
رزماري=رومارون (.L officinalis Rosmarinus)
گياه معطر بوتهاي يا پايا، با شاخه هاي بالارونده به ارتفاع 2 متر، برگ ها باريك با انتهـايي بـدون نـوك و
سوزني شكل، گلها به رنگ سبز تيره و به ندرت صورتي يا سفيد رنگ است.
محل رويش: بومي نواحي مديترانه است. اين گونه در ايران كاشته مـيشـود و باغبانـان آن را «رزمـاران»
مينامند.
زمان برداشت: در مهر و آبان ماه جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گياه
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، تعديل كننده خلق، آرام بخش، مدر و ضد ميكـروب، درمـان سـوء
هاضمه، ميگرن، سردرد و فشار خون، به صورت موضعي براي درمان درد ماهيچه، درد عـصب سـياتيك و
عصب بين دنده ها استفاده ميشود.
تركيبات شيميايي: فلاوونوئيد، مواد فنلي، اسانس، ترپنوئيد، تانن
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: برگ يا سرشاخه هاي گياه 2-4 گرم سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: 2-4 ميلي ليتر به نسبت 1:1 در الكل 45٪ سه بار در روز مصرف شود.
مريم گلي (.L officinalis Salvia)
گياه پايا كه ارتفاع آن به 80 سانتي متر مي رسد. با ساقه چهارگوش و داراي برگ هاي كركـدار بـه رنـگ
سبز متمايل به خاكستري يا بنفش مي باشد.
محل رويش: بومي سواحل مديترانه اي اروپاست و به صورت كاشته در ايران موجود مي باشد.
زمان برداشت: برگ ها را كمي قبل از گلدهي در طول ماه هاي ارديبهشت، خرداد و سرشاخه هاي گلـدار
را در آغاز گل دادن محصول برداشت مي كنند.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گياه
41
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، ضد عفوني كننده، قابض و ضد تعرق مي باشد. جهت درمان سـوء
هاضمه، التهاب حنجره و زبان كوچك، لثه، معده، دهان و به عنوان غرغره و دهانشويه استفاده مـي شـود.
دم كرده آن به صورت موضعي براي تقويت و رشد مو به كار مي رود.
تركيبات شيميايي: اسانس، تانن، اسيدهاي فنليك
مرزه (.L hortensis Satureja)
گياه يكساله و معطر، با ساقه هاي كپه اي كركدار، در زمان بلـوغ بـه صـورت ارغـواني رنـگ مـي باشـد.
برگها متقابل كوچك، خطي بدون دمبرگ و ممكن است در حاشيه كركدار باشد. گل ها به رنگ سفيد يا
صورتي، دو لپه و به صورت آرايش حلقهاي مي باشد.
محل رويش: در آذربايجان، كرمانشاه، نواحي شمال شرقي و گيلان و بعضي نقاط ديگر مي رويد.
زمان برداشت: از شهريور تا آذرماه جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: داراي خواص بادشكن و خلط آور است. چاي آن براي بسياري از اختلالات مجاري گوارشي شـامل
دل پيچه، تهوع، سوء هاضمه، بي اشتهايي، به دليل قابض بودن اسهال و به صـورت دهانـشويه در التهـاب
گلو مصرف مي شود.
تركيبات شيميايي: اسانس
نحوه و ميزان مصرف: دم كرده: 2-4 قاشق مرباخوري گياه خشك در يك فنجان آب هر شب مصرف شود.
نخ
مريم ودي بوته اي (.L chamaedrys Teucrium)
گياه پايا، چند ساله داراي بن چوبي، به طول 24 سانتي متر، ساقه ها متعدد بـا شـاخه هـاي سـبز علفـي
منتهي به خوشه اي كوتاه، پهن دراز و برگدار كه برگ ها كوچك، دمبرگدار و در حاشيه داراي دندانههاي
اره اي است. گل ها به رنگ صورتي ارغواني مجتمع در چرخه هاي ، داراي 2-6 گل به صـورت خوشـهاي
كوتاه مي باشد.
محل رويش: در گرگان، تنگ راه بين گرگان و مينو دشت، بين اسالم و خلخال، بازرگان، قـره داغ و قـره
چي بولاغ پراكندگي دارد.
42
زمان برداشت: قسمت هاي هوايي در تابستان جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي گياه
خواص: درمان روماتيسم، ناراحتي هاي معدي و كاهش تب، براي كاهش وزن و به عنوان دهانـشويه بـراي
درمان زخم هاي دهان كاربرد دارد.
تركيبات شيميايي: گليكوزيد ايريدوئيدي، اسانس، تانن، فلاوونوئيد، رزين
آويشن واقعي= سوسن عنبر (.L serpyllum Thymus)
گياه هميشه سبز، به صورت انبوه كه ارتفاع آن به 7 سانتي متر مي رسد. ساقه ها چهار گـوش، بـرگ هـا
تخم مرغي، معطر كوچك و داراي اسپايك هايي با گل هاي ارغواني روشن مي باشد.
محل رويش: در ايران به صورت خودرو وجود ندارد، اما دو واريته آن در ايران گزارش شده است.
زمان برداشت: برداشت محصول قبل از گلدهي، دو مرتبه در سال و در ماه هاي خرداد و شهريور بـا قطـع
كردن ساقه هاي ريشه دار گياه مسن مي باشد.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: ضد گرفتگي عضلاني، بادشكن، خلط آور، قرمز كننده پوست و مقوي دسـتگاه گـوارش و اعـصاب
مي باشد. سبب تسهيل خروج ترشحات مخاطي در انـسداد دسـتگاه تنفـسي و مجـاري آن مـي شـود. در
التهاب معده و روده كرامپ هاي شكمي نيز مصرف مي شود.
تركيبات شيميايي: اسانس، فلاوونوئيد، تانن، رزين، ساپونين، تري ترپن
نحوه و ميزان مصرف:
دم كرده: 1-2 قاشق مرباخوري از گياه در يـك فنجـان آب، 5/ 1- 1 فنجـان در روز مـصرف شـود. جهـت
بيماري هاي گوارشي مي تواند همراه عسل يا ساير شيرين كننده ها مصرف شود.
آويشن (.L vulgaris Thymus)
محل رويش: به صورت كاشته شده در ايران موجود مي باشد.
زمان برداشت: گل ها در تابستان جمع آوري مي شوند.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گياه
43
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، ضد سرفه، خلط آور، افزايش دهنده ترشح غـدد داخلـي، بـاكتري
كش، ضد انگل و قابض مي باشد. در درمان سوء هاضمه، التهاب مزمن معده، آسم، اسهال و بـي اختيـاري
ادرار در كودكان، التهاب حنجره و لوزتين و به طور اختصاصي در سياه سرفه و برونشيت مصرف مي شود.
تركيبات شيميايي: اسانس، فلاوونوئيد، تانن، الكل، ساپونين، رزين، اسيدهاي فنليك
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: 1-4 گرم گياه خشك، سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: 4-6 ميلي ليتر سه بار در روز مصرف شود.
3- تنتور: 2-6 ميلي ليتر به نسبت 5:1 در الكل 45%، سه بار در روز مصرف شود.
آويشن شيرازي=ازكند (.Boiss multiflora Zataria)
گياه پايا، بوته هايي در پايه چوبي، پرسـاقه، گردينـه پـوش، معطـر و ارتفـاع آن بـه 40- 80 سـانتي متـر
ميرسد. ساقه متعدد با پوست خاكستري متمايل به سفيد رنگ، برگ هـا كوچـك داراي دمبـرگ كوتـاه،
مدور يا بيضي، در قاعده مقطع يا قلبي شكل مي باشد. گل سفيد، ريز و كوچك، مجتمـع در گـرزن هـاي
كوچك، بسيار متراكم واقع در گل آذين هاي باريك تسبيح مانند، ميوه فندقه تخم مرغـي و داراي سـطح
صاف است.
محل رويش: نجف آباد اصفهان، كلاه گزي، شاهكوه، يزد، دزفول، فيروزآبـاد، كـوه سـيواند، بـين كرمـان و
زرند، خاش به طرف ايرانهشر و تنگه سرخ پراكندگي دارد.
زمان برداشت: مطلبي يافت نشد.
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي گياه
خواص: ضد ميكروب و قارچ، ضد كرم، ضد درد و بادشكن
تركيبات شيميايي: اسانس فنلي (تيمول و كارواكرول)
نحوه و ميزان مصرف:
به عنوان ضد كرم: 2 گرم، سه بار در روز مصرف شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره