پشتیبانی

گياهان دارويي تيره كاسني – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره كاسني

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره كاسني
بومادران (.L millefolium Achillea)
گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50- 30 سانتي متر، ساقه ايستاده ساده يا در بخش فوقاني منـشعب، بـرگ هـا
پوشيده از كرك، دو بار منقسم و تك شانه اي، پهن دراز- سرنيزه اي يا خطي است. گل به رنگ سفيد يـا
سفيد متمايل به زرد يا سفيد متمايل به ارغواني، مجتمع در كپه هاي كوچك بـه صـورت ديهـيم شـكل،
ميوه فندقه.
محل رويش: در ارتفاعات البرز بويژه دماوند، گچسر، كندوان، پلور، اروميه، تبريز و راسوند
زمان برداشت: در زمان گلدهي در تابستان
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: معرق، ضد تب، كاهش دهنده فشار خون، قابض، مدر و ضد عفوني كننده مجاري ادرار.
تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي آمينه، آلكالوئيد، فلاوونوئيد، تانن
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 4-2 گرم گياه خشك، سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25٪، 4-2 ميلي ليتر سه بار در روز مصرف شود.
3- تنتور: به نسبت 5:1 در الكل 45٪، 4-2 ميلي ليتر سه بار در روز مصرف شود.
نام تجارتي دارو: Schafgarbe :.Ger ,Herba Millefoli :Fr
27
بابونه رومي (.L nobilis Anthemis)
گياه معطر، چند ساله تا ارتفاع 50 سانتي متر، برگ ها پرزدار كوچك، متناوب، منقسم بـه بريـدگي هـاي
باريك و منظم و پوشيده از كرك است. داراي ساقه هاي خوابيده، استوانه اي شكل به رنگ سبز مايـل بـه
سفيد، كاپيتول هاي گل به صورت منفرد و در راس ساقه ظاهر مي شود. هر كـاپيتول داراي دو نـوع گـل
كه يكي زبانه اي ماده و به رنگ سفيد و ديگري لولهاي هرمافروديت به رنگ زرد ديده مي شود.
محل رويش: اين گياه در ايران نمي رويد.
زمان برداشت: از اواسط خرداد تا شهريور، 5-3 بار مي توان جمع آوري كرد.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي خشك و اسانس
خواص: ضماد آن براي درمان سوختگي، رفع سوء هاضمه، بـي خـوابي، ضـد گرفتگـي عـضلاني، مـسكن،
دردهاي شكمي توام با نفخ، تب و بي قراري اطفال، درمان درد مفاصل.
تركيبات شـيميايي: اسـانس، كومـارين، فلاوونوئيـد، مـواد تلـخ، اسـيدهاي چـرب، فيتواسـترول، كـولين،
اينوزيتول
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: يك قاشق سوپخوري در يك فنجان آب به مدت نيم ساعت خيـسانده
شود.
2- تنتور: 20- 10 قطره در آب، سه يا چهار بار در روز ميل شود.
3- روغن در مصرف خواركي: شش قطره بر روي يك حبه قند مصرف شود.
بابونه آلماني (.L recutita Matricaria)
گياه يكساله، ايستاده يا خيزان، بدون كرك يا كركدار، به ارتفاع 30-25 سانتي متر، ساقه كمـي سـخت و
منفرد، برگ داراي دمبرگ كوتاه يا فاقد آن، پهنك پهن-دراز با 3-2 بار تقـسيمات شـانه اي عميـق مـي
باشد. گل سفيد رنگ، غير همجنس مجتمع در كپه هاي شعاعي منفرد و انتهايي در گـل آذيـن ديهيمـي
شكل و ميوه فندقه پهن، دراز و قهوه اي رنگ است.
بابونه آلماني (.L recutita Matricaria)
محل رويش: خرم آباد و دورود، انديمشك، هفتگل، شوشتر، رامهرمز، ايذه، تهران و اطراف دربند
زمان برداشت: تابستان
28
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي گلدار
خواص: بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، آرام بخش ملايم، ضد التهاب، ضد عفوني كننده و ضد نزله
تركيبات شيميايي: كومارين، فلاوونوئيد، اسانس، آمينواسيد، مواد تلـخ، پلـي سـاكاريد، اسـيدهاي چـرب،
تانن، هيدروكربن هاي تري ترپني
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 8-2 گرم سر شاخه گلدار سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 45٪، 4- 1 ميلي ليتر در روز مصرف شود.
نـام تجـارتي دارو: Swit ,Chamo ,Azulon :Ger Kamillson ,Infants parsons & Ashton :UK
Edmilla
بابا آدم (.L lappa Arctium)
گياه علفي، دو ساله تا ارتفاع 2- 1 متر، داراي ساقه ضخيم، ايستاده، منـشعب بـا سـطح تـار عنكبـوتي يـا
كركينه پوش، با شاخههاي كم و بيش متعامد، برگدار، منتهي به گل آذيني وسيع و تنك از كپـه هـا مـي
باشد. برگ ها دمبرگ دار، بدون تقسيم، بسيار بزرگ، تخم مرغي، قلبي، بدون خار، دندانـه دار، در پـشت
خزي و بدون كرك، گل ها به رنگ ارغواني-بنفش، ميوه فندقه.
محل رويش: در شهرستانك، لشكرك، بين توچال و دماوند، كرج، علي آباد، بين عباس آبـاد و قـائم شـهر،
مرند به طرف تبريز، قره داغ، اطراف كرمان و خراسان.
زمان برداشت: برداشت ريشه از آغاز پاييز تا زمستان، برداشت برگها از اوايل ارديبهشت تا اواخـر خـرداد
ماه.
قسمت مورد استفاده: ريشه ، برگ و دانه
خواص: مدر و محرك اشتها آور، درمان روماتيسم و التهاب جلدي
تركيبات شيميايي: گليكوزيدهاي تلخ، فلاوونوئيد، پلي استيلن، اسانس، تانن، ساكاريد، لاپافن
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 6-2 گرم ريشه خشك، سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25٪درصد، 8-2 ميلي ليتر، سه بار در روز
3- تنتور: به نسبت 1:1 در الكل 45٪، 12-8 ميلي ليتر، سه بار در روز
4- جوشانده: به نسبت 20:1، 500 ميلي ليتر هر روز
29
افسنطين (.L absinthium Artemisia)
گياه پايا، چند ساله تا ارتفاع 60- 40 سانتي متر، ساقه متعدد، ايستاد، متمايل به سفيد، برگ ها در سـطح
زيرين پوشيده از كرك تارهاي سفيد، در سطح روئي متمايل به سبز، ساقه 2 يا 3 بار منقسم تك شانه اي
با تقسيمات پهن دراز-خطي يا سرنيزه اي-نوك كند مي باشد. گل بـه رنـگ زرد، مجتمـع در كپـه هـاي
كوچك، تخم مرغي-پهن دراز است.
محل رويش: خودرو در نواحي شمال، شرق و شمال غربي به ويژه آذربايجان
زمان برداشت: دو بار يكي در قبل از شكفتن گلها در ماههاي ارديبهشت و خرداد و ديگري در شهريور ماه
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي گياه
خواص: ضد كرم، ضد گرفتگي عضلاني، بادشكن، افزايش دهنده صفرا و ملين
تركيبات شيميايي: اسانس، فلاوونوئيد، اسيدهاي فنليك، تانن
نحوه و ميزان مصرف: 1- تنتور: براي بهبود ناراحتي هاي گوارشي و هضم به كار مي رود.
2- دم كرده: به همراه گياهان ديگر براي تسهيل هضم به كار مي رود.
نام تجارتي دارو: Abdomilon :GER N ;spark Elixir :FR
ترخون (.L dracunculus Artemisia)
گياه داراي برگ ها دو قسمتي و يا كامل، كپه گل در آن بسيار كوچك برگشته، با گل آذين خوشـه اي و
برگ هاي گريباني كم شمار، گل هاي زرد رنگ، لوله اي و ميوه فندقه است.
محل رويش: در نقاط مختلف ايران به صورت كاشته شده موجود مي باشد.
زمان برداشت: در خرداد
قسمت مورد استفاده: قسمت هاي هوايي و ريشه گياه
خواص: ضد كرم، بادشكن، مدر، اشتهاآور، مقوي معده، تسكين درد دندان، درمان گاز گرفتگي سگ هار
تركيبات شيميايي: تانن، كومارين، فلاونوئيد، اسانس
هميشه بهار (.L officinalis Calendula)
گياه يكساله تا ارتفاع 60 سانتي متر، كپه گل به رنگ نارنجي روشن، شبيه به گل داوودي مي باشد
30
محل رويش: در نقاط مختلف ايران به صورت كاشته شده موجود مي باشد.
زمان برداشت: در زمان شكوفايي گل ها، اوايل ارديبهشت جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: گل
خواص: ضد گرفتگي عضلاني، ضد التهاب، ضد خونريزي، درمـان كننـده زخـم، درمـان واريـس، بواسـير،
زخمهاي التهابي پوست و به صورت لوسيون در التهاب بافت ملتحمه چشم به كار ميرود.
تركيبات شيميايي: تري ترپن، گليكوزيد تلخ، اسانس، استرول، فلاوونوئيد، كاروتن
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 4- 1 گرم پودر، سه بار در روز
2- عصاره: 1-5/ 0 ميلي ليتر به نسبت 1:1 در الكل 40٪ ، سه بار در روز
3- تنتور: 3-5/ 0 ميلي ليتر به نسبت 5:1 در الكل 90٪ ، سه بار در روز
نام تجارتي دارو: Calendulene :FR ,Calendolon :UK
گلرنگ (.L tinctorius Carthamus)
گياه يكساله، بدون كرك، به رنگ سبز روشن يا مات متمايل به آبي، ايستاده تا ارتفاع 70- 40 سانتي متـر
است. برگ ها تخم مرغي، سرنيزه اي كامل يا دندانه دار منتهي به خار يا فاقد خار و بـدون دمبـرگ، گـل
زرد يا نارنجي يا متمايل به قرمز رنگ داراي براكته هاي خارجي گريبان سـبز و برگـي، در بخـش ميـاني
فشرده، تخم مرغي-پهن دراز و در حاشيه خاردار ميباشد.
محل رويش: در بيشتر نقاط ايران
زمان برداشت: از تيرماه، به مدت 40-35 روز
قسمت مورد استفاده: گل و دانه
خواص: در بيماري هاي عروق، يرقان، سرخك و التهاب پوستي، آسيب مفصل و زخم پوستي
تركيبات شيميايي: روغن هاي ثابت، اسيدهاي چرب، كارتامون، لينگان، پلي ساكاريد
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري در يك فنجان آب، 2- 1 فنجان در روز
2- تنتور: 60- 20 قطره در روز مصرف شود.
نام تجارتي دارو: Abolipid :Germ ;Microlipid II Liposyn :USA ;Liposyn :Canad

31
كاسني (.L intybus Cichorium)
گياه علفي، خودرو، چند ساله، به ارتفاع 5/ 1 متر، با ريشه نسبتاً ضخيم و عمودي، ساقه باريك، برگ هـاي
پاييني بريد، بالايي ها ساده و گل ها آبي رنگ است.
محل رويش: در بيشتر نقاط ايران
زمان برداشت: ريزوم در مهر و آبان ماه و برگ ها معمولاً در مرداد ماه
قسمت مورد استفاده: ريشه و سرشاخه هاي گلدار
خواص: اشتها آور، تسهيل كننده هضم، ملين ضعيف، تقويـت كننـده كبـد و دسـتگاه گـوارش، شستـشو
دهنده مجاري ادراري و مدر است. براي درمان نقرس و روماتيسم به كار مي رود.
تركيبات شيميايي: اينولين، سزكوئي ترپن هاي لاكتوني
نحوه و ميزان مصرف: 1- جوشانده: يك قاشق مرباخوري از ريزوم و يا سرشاخه ها در نصف ليوان آب سرد
جوشانده، 5/ 1- 1 فنجان يك بار در روز مصرف شود.
2- آب گياه: يك قاشق مرباخوري همراه شير يا آب، سه بار در روز مصرف شود.
شكر تيغال نيش دار (.Trautv pungens Echinops)
گياه داراي كپه هاي مركب از كپه هاي فرعي تك گل است. گل در شكر تيغال معمولاً بنفش و يا مايل به
سفيد و كپه مركب آن كروي است. ميوه آن فندقه چهار پهلو مي باشد.
محل رويش: تهران، شيراز، كرمان و باختران
قسمت مورد استفاده: مان
خواص: به صورت دم كرده براي درمان سرفه و تسكين اختلالات دستگاه تنفسي
تركيبات شيميايي: ساكاريد، ترهالوز، سلولز، موسيلاژ، نشاسته، مواد آلبومينوئيدي، چربي، تانن، كلروفيل
خار مريم= خار عليص=عكوب(marianum Silybum)
گياهي دو ساله، بدون كرك با رنگ سبز مات، خاردار، با ساقه هاي ايستاده، ضخيم ساده يا كمي منـشعب
با شاخه هاي نسبتاً ضخيم، منتهي به يك كپه سبز و داراي شيارهاي طولي است. برگ هـا بـزرگ، داراي
لكه هاي سفيد در اطراف رگبرگها، جندبخشي شانه اي با بخش هاي تخم مرغـي-مثلثـي، خـاردار، گـل
32
صورتي-ارغواني رنگ، مژكدار، هر يك منتهي به يك زائده وسيع سرنيزه اي، خاردار و منتهي به نـوكي در
بخش پايين خاردار و شانه اي، گسترده –برگشته مي باشد.
محل رويش: گنبد كاووس، دره هراز، دشت مغان، پشت كوه ملاثاني در اهواز، شوش، حميديـه، رامهرمـز،
ايذه و كازرون
زمان برداشت: دانه ها در اواخر تابستان جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: دانه و برگ
خواص: برگ ها حاوي ماده تلخ مقوي است و براي درمان كاهش اشتهاء و سوء هاضمه مصرف مـي شـود.
دانه ها در درمان ناراحتي هاي كبد، كيسه صفرا، طحال، كوليك ناشي از سـنگ هـاي صـفراوي و يرقـان
كاربرد دارد.
تركيبات شيميايي: پروتئين، ليپيد، قند، فلاوونوئيد، سيلي بين
نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري دانه گياه در نصف فنجـان آب خيـسانده شـود و
5/ 1- 1 فنجان يك بار در روز مصرف شود.
2- پودر گياه: يك قاشق مرباخوري پودر دانه همراه آب، 5-4 بار در روز مصرف شود.
3- تنتور: 25-15 قطره، 5-4 بار در روز مصرف شود.
نام تجارتي داروي ساخته شده از گياه: Legalon :Fr ,Alepa :Ger
مخلصه =بابونه گاوي (parthenium Tanacetum)
گياه پايا، داراي ريزوم عمودي، ساقه منفرد به رنگ قرمز مايل به قهوه اي يـا زردفـام و در بخـش فوقـاني
منشعب است. برگ به طور تنك يا متراكم و پوشيده از كرك، داراي دمبرگ نسبتاً بلند و به صورت تخـم
مرغي يا پهن دراز-باريك، گل ها سفيد رنگ مجتمع در كپه هاي متوسط با دمگـل بلنـد در مجمـوع بـه
شكل گل آذين وسيع و تقريباً ديهيمي و ميوه فندقه مي باشد.
محل رويش: در كوه هاي مرتفع
زمان برداشت: برگ ها در تابستان بعد از گل دهي جمع آوري مي شود.
قسمت مورد استفاده: برگ ها بعد از گلدهي و قسمت هاي هوايي گياه
33
خواص: پيشگيري از ميگرن، ضد التهاب، درمان آرتريت روماتوئيد، وزوز گوش، سرگيجه، درد معده، دندان
درد، گزيدگي حشرات، تب
تركيبات شيميايي: اسانس، ترپنوئيد، پيرترپن، فلاوونوئيد، تانن
نحوه و ميزان مصرف: 1- روزانه 5/2 ميلي گرم برگ تازه همراه يا بعد از غذا مصرف شود.
2- روزانه 200- 50 گرم قسمت هاي هوايي گياه به صورت خشك مصرف شود.
3- روزانه 50 ميلي گرم برگ خشك شده توسط انجماد همراه يا بعد از غذا مصرف شود.
نام تجارتي داروي ساخته شده از گياه: Tanacet :Canad ,Partenelle :Switz ,Tanacet :UK
پايخر (.L farfara Tussilago)
گياه علفي و ريزوم دار، گلها به رنگ زرد طلايي و قبل از پيدايش گياه داراي برگهاي بن رست قاعده اي و
به اشكال تخم مرغي و يا مثلثي قلبي كه غالباً بزرگ هستند. شاخه هاي بدون برگ منتهي به گـل آذيـن
كپهاي شكل مي باشد.
محل رويش: شميرانات، راه چالوس، سياه بيشه، دامنه هاي مرطوب كندوان
زمان برداشت: گل ها قبل از باز شدن در اسفند ماه، برگها در ارديبهشت تا خرداد كه رشد آنها كامل شد.
قسمت مورد استفاده: گل و برگها
خواص: ضد سرفه، ضد باكتري، آرامبخش، مدر، ملين، خلط آور، ضد گرفتگي عضلاني
تركيبات شيميايي: فلاوونوئيد، اسانس، اسيدهاي گيـاهي، پلـي سـاكاريد، تـانن، فيتواسـترول، آلكالوئيـد،
پيروليزيدين، ويتامين C، روي، گليكوزيدهاي تلخ، كولين، اسيد چرب
گل قاصد (officinale Taraxacum)
گل قاصدك كه بنام هاي هند بابري ، خبر آور و كاسني بري نيز معروف است، گياهي است علفي و دائمي
كه ساقه آن به ارتفاع 40 سانتي متر ميرسد. اين گياه داراي ريشهاي است برنگ قهوهاي مايل به زرد كـه
پر از شيرابه سفيد رنگي مي باشد. در انتهاي ساقه گل آن قرار دارد. برگهـاي گـل قاصـدك سـبز رنـگ و
بريدگيهاي مثلث شكل و نوك تيز دارد و بر روي سطح زمين مـي باشـد. گـل قاصـدك در وسـط چمـن،
34
حاشيه شوره زار، كنار جاده ها و اراضي باير و بطور كلي در همه جا ميرويد. گـل قاصـدك در حـدود 15
نوع مختلف دارد.
تركيبات شيميايي: تلخي برگهاي اين گياه مربوط به يك ماده متبلور تلخ بنام تاراكسين است. ضمنا اين
گياه داراي ساپونين، قندهاي مختلف و اسيد هاي چرب است. اين گياه بالاترين حد ويتامين A را در بين
گياهان داراست و همچنين داراي مقدار زيادي پتاسيم است.
خواص داروئي: اين گياه از قديم الايام براي درمان بيماريهاي كبدي بـه كـار مـيرفتـه اسـت. همچنـين
قابض و مقوي معده است، خوردن آن خونريزي از سينه را متوقف ميكند، براي ازديـاد شـير نـافع اسـت،
خنك كننده و معرق است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره