پشتیبانی

گياهان دارويي تيره شب بو – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره شب بو

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره شب بو
قدومه (.L campestre Alyssum)
گياهي پايا، كوهستاني و صخره اي، كوتاه، سبز متمايل به كبود، كم و بيش پوشيده از كرك هـاي كوتـاه،
ستاره اي شكل، شفاف و درخشان است. با ساقه متعدد، سبز و مـات، بـرگ هـا در پـايين سـاقه واژ تخـم
مرغي است. گل به رنگ زرد متمايل به سفيد، گاهي زرد كم رنگ، كوچك و مجتمع در گل آذيـن كوتـاه
ميباشد.
محل رويش: در خوي، بين شاه آباد و ماكو، اصفهان، بين اصفهان و آباده، بين جلفا و اصفهان، قم، اطـراف
تهران، اطراف قزوين.
زمان برداشت: در تير و مرداد ماه
قسمت مورد استفاده: ميوه
خواص: پس از قرار دادن در آب لعابي خارج مي گردد كه به عنوان نـرم كننـده سـينه، رفـع درد گلـو و
گرفتگي صدا مصرف مي شود.
كلزا (.L napus Brassica)
گياه يكساله يا دو ساله، به رنگ سبز كه ارتفاع آن به 150 سانتي متـر مـي رسـد. داراي ريـشه باريـك و
محكم، با ساقه اي منفرد، منشعب با شاخه هاي ايستاده منتهي به گل آذين مي باشد. برگ ها قاعدهاي و
بن رست ها دمبرگدار و بدون كرك و برگ هاي بالاي ساقه بدون دمبرگ كامل، پهـن دراز يـا پهـن دراز
تخم مرغي است. داراي گل هاي زرد رنگ تقريباً بزرگ و مجتمـع در خوشـه هـاي ابتـدا متـراكم و ميـوه
خورجينك بدون دانه يا داراي فقط يك دانه است.
محل رويش: در هزار جريب مازندران، بين زاهدان و خاش، همچنين در بيشتر قسمت هاي ايران كاشـته
مي شود.
قسمت مورد استفاده: دانه
خواص: روغن حاصل از دانه آن اثر نرم كننده و ملين دارد. براي التيام زخم ها، حل كننـده امـلاح ادراي،
ضد اسكوربوت، دفع سنگ كليه، نقرس، التهاب مثانه و رفع چـاقي مـوثر اسـت. بـه صـورت ضـماد بـراي
تسكين دردهاي مفصلي، نقرس، آبسه و سرما خوردگي به كار مي رود.
45
تركيبات شيميايي: گليسريد، اولئيك، لينولئيك و اسيدهاي چرب
كيسه كشيش (.L pastoris-bursa Capsella)
گياهي يكساله يا دو ساله، علفي سبز كه ارتفاع آن به 40- 50 سانتي متر مي رسد. سـاقه غالبـاً ايـستاده،
گاهي خيزان و ساده، برگ ها كامل، دندانه دار يا چند بخشي شانه اي و كم عمق است. گل سفيد رنگ يا
متمايل به صورتي، مجتمع در گل آذين خوشه اي، ميوه شكوفا، بدون باله و دانه پهن دراز مي باشد.
محل رويش: در گرگان بندر گز، تهران، بين لاهيجان و بندر انزلي، خوي، تبريز، بـاختران، همـدان، اراك،
اصفهان، بختياري، دورود، شوشتر، كرمان، كوه لاله زار، هـويزه، بوشـهر، نيـشابور، گنبـد كـاووس، جنگـل
گلستان
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي هوايي گياه
خواص: بند آورنده خون، ضد عفوني كننده مجاري ادرار، درمان اسهال، هماتوري، التهاب مثانه
تركيبات شيميايي: فلاوونوئيد، پلي پپتيد آمين، كارتنوئيد، اسانس، گليكوزيد، ويتامين (C و K)
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: 1-4 گرم گياه خشك شده سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: 1-4 ميلي ليتر به نسبت 1:1 در الكل 25٪ سه بار در روز مصرف شود.
علف چشمه=آب تره (L officinale Nasturtium)
گياه پايا، آبزي، بدون كرك كه ارتفاع آن به 20- 80 سانتي متر مـي رسـد. داراي سـاقه هـاي متعـدد، دو
پايه، افتاده، خيزان، در محل بندها ضخيم، پاييني ها ريشه زا و در بالا منشعب مي باشد. برگ ها دمبرگ
دار، منقسم تك شانه اي و گل ها متوسط سفيد رنگ يا كمي متمايل به صورتي است.
محل رويش: در تهران و اطراف كرج، كناره جويبارهاي امين آباد شهر ري، كندوان، توچـال، گرگـان، دره
هراز، لاهيجان، ارتفاعات سبلان، سنندج، دورود، شيراز، نزديك بوشهر و سيستان
قسمت مورد استفاده: ريشه و قسمت هاي هوايي تازه
زمان برداشت: زماني كه گياه داراي گل باشد.
46
خواص: منبع ويتامين و خنثي كننده سم است. محرك اشتها و تقويت كننده عمـل هـضم، در برونـشيت
مزمن به عنوان محرك، محرك سلول هاي خون ساز و تصفيه كننده خون است.
تركيبات شيميايي: فلاوونوئيد، گليكوزيد
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري سرشاخه هاي گلدار جوان گيـاه در نـصف فنجـان آب سـه بـار در روز
مصرف شود.
2- آب تازه: يك قاشق مرباخوري در شير با آب سه بار در زو مصرف شود.
خاكشيرْ(.L sophia Sisymbrium)
گياه يكساله يا دو ساله، علفي، پوشيده از كرك هاي ساده همراه با كرك هاي منشعب است. سـاقه داراي
انشعاب كم، پوشيده از كرك، برگ هاي پاييني كم و بيش دمبرگ دار، دو يا سه بار شانه اي نـوك تيـز و
بالايي ها بدون دمبرگ و يا داراي دمبرگ بسيار كوتاه مي باشند. گـل هـا بـسيار كوتـاه، بـه رنـگ زرد و
مجتمع در گل آذين خوشه اي با دمگل باريك، دانهها به رنگ زرد مايل به قهوه اي است.
محل رويش: تهران و اطراف كرج، گرمسار، دماونـد، پلـور، قـزوين، زرد بنـد، تبريـز، فيروزكـوه، سـنندج،
همدان، بختياري، دورود، بين اصفهان و يزد، كرمان، خاش، شيراز و جهرم.
قسمت مورد استفاده: دانه
زمان برداشت: در مرداد و شهريور
خواص: التيام دهنده زخم و جراحات، رفع اسهال، مدر، تب بر، دفع كرم، رفع التهاب كليه، خنكي، ملين.
گياهان دارويي تيره گل سرخ
غافثْ(.L eupatoria Agrimonia)
گياهي علفي چند ساله و معطر، طول آن به حدود يك متر مي رسد. گيـاه پوشـيده از كـرك هـاي بلنـد،
گسترده، متراكم و خميده، داراي بن منشعب، رونده و جوانه زا، برگ ها داراي تقسيمات عميق شـانه اي،
تخم مرغي- سرنيزه اي، پاييني ها سبز و بالايي ها سبز نقره اي، گل آذين شـامل 5 گلبـرگ كوچـك بـه
رنگ زرد است و در سنبله انتهايي قرار مي گيرد.
47
محل رويش: در كجور، رشـت، همـدان، بروجـرد، بـاختران، اراك، ارتفاعـات راسـوند، اشـترانكوه و دورود،
خراسان، اطراف تهران.
قسمت مورد استفاده: سرشاخه هاي هوايي گياه
زمان برداشت: در زمان گل دهي در تابستان
خواص: قابض، ملايم و مدر است.
تركيبات شيميايي: اسانس، تانن، كومارين، فلاوونوئيد، پلي ساكاريد، ويتامين، اسيدهاي گياهي
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: 2-4 گرم گياه خشك سه بار در روز مصرف شود.
2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25٪، 1-3 ميلي ليتر 3 بار در روز مصرف شود.
3- تنتور: به نسبت 5:1 در الكل 45٪، 1-4 ميلي ليتر سه بار در روز مصرف شود.
شيرخشتْ(numularia Cotoneaster)
گياه كوهستاني و به صورت درختچه هايي با شاخه هاي خاردار و برگ هاي كوچك، گـل اهـي بـه رنـگ
سفيد و كم و بيش صورتي و غالباً مجتمع در گل آذين و ميوه شفت مي باشد.
محل رويش: ارتفاعات البرز، گرگان، بلوچستان، آذربايجان، غرب ايران
قسمت مورد استفاده: مان گياه
زمان برداشت:
خواص: به عنوان ملين و در تب ناشي از حصبه و سرخك كاربرد دارد.
تركيبات شيميايي: ساكاريد (فروكتوز، گلوكز، ساكارز)
زالزالكْ(.spp Crataegus)
درخت يا درختچه هاي غالباً تيغ دار با برگ هاي كم و بيش بريده، گل هـا مجتمـع در گـل آذيـن چتـر،
منشعب، گل ها سفيد رنگ، ميوه شـفت، تخـم مرغـي يـا كـروي، بـا تـاجي از دندانـه هـاي باقيمانـده از
كاسبرگها مي باشد.
48
محل رويش: البرز، دره چالوس، كنداون، مازندران، گيلان، آستارا، گرگان، خراسان، اراك، مودره، اروميـه و
بروجرد.
قسمت مورد استفاده: ميوه
زمان برداشت: ميوه در طول شهريور و سرشاخه هاي گلدار در فروردين تا اواخر خرداد
خواص: مقوي قلب، باز كننده عروق كرونر، پايين آورنده فشار خون
تركيبات شيميايي: آمين، فلاوونوئيد، تانن، گليكوزيدهاي سانوژيك، ساپونين
نحوه و ميزان مصرف:
1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري گل گياه در نصف فنجان آب، 1-5/ 1 فنجان در روز مصرف شود.
2- تنتور: به صورت تنتور گياهي مصرف شود.
3- جوشانده: يك قاشق مرباخوري در نصف فنجان آب سرد ريختـه بعـد از گذشـت 7-8 سـاعت، 1-5/ 1
فنجان در روز مصرف شود.
به جنگليْ(oblonga Cydonia)
درختي با برگ هاي ساده و خزان كننده كه ارتفاع آن به 5-8 متر مي رسد و يا درختچه هايي به ارتفـاع
3-5 متر است. برگ ها نسبتاً تخم مرغي، در سطح زيرين پوشيده از كرك، گل منفرد، سـفيد يـا صـورتي
رنگ، تقريباً بزرگ و ميوه كروي و گلابي مانند و پوشيده از كـرك هـاي مـاهوتي كـه شـامل 5 خانـه بـا
دانههاي فراوان لعابدار است.
محل رويش: مازندران، گيلان، گرگان، بلوچستان، هريرود
قسمت مورد استفاده: دانه و ميوه
زمان برداشت: ميوه در پاييز جمع آوري مي شود.
خواص: خاصيت قابض، درمان زخم هاي گلو و التهاب لثه، درمان بونشيت و به عنوان ملين
تركيبات شيميايي: تانن، پكتين، اسيدهاي گياهي، موسيلاژ، گليكوزيدهاي سيانوژيك، روغنهـاي ثابـت و
تانن

49
نسترن كوهيْ(canina Rosa)
درختچه هايي ايستاد يا خيزان گسترده با خار و تيغ هاي خميده، بسيار محكم و گزنده كه ارتفـاع آن بـه
1-4 متر مي رسد. ساقه متعدد با تيغ هاي محكم و به طورذ نامنظم پراكنده در تمامي طـول شـاخه هـا،
برگ ها داراي 5-7 برگچه تخم مرغي يا بيضي با انتهاي تيز يا نوك دار، بدون كرك يا كم و بيش كركدار،
صورتي و يا متمايل به سفيد، منفرد و يا مجتمع در گل آذين ديهيم، ميوه مدور و گويچه اي كه در هنگام
رسيدن قرمز مي باشد.
محل رويش: در مينودشت، گدوك،دره رود تجن، بين هشتپر و آستارا، اسالم، مشكين شهر، بـين ميانـه و
خلخال، خوي، كردستان، سنندج، كوه الوند، باختران، اصفهان
قسمت مورد استفاده: ميوه
زمان برداشت: ميوه در پاييز جمع آوري مي شود.
خواص: بادشكن، قابض، مدر و ماده مقوي است.
تركيبات شيميايي: ويتامين، فلاوونوئيد، تانن، پكتين، اسيدهاي گياهي، كارتنوئيد، اسـانس، وانلـين، پلـي
فنل، تانن، پكتين، ساكاريد، ماليك اسيد، سيتريك اسيد
گل محمديْ(damascena Rosa)
درختچه هايي معمولاً تيغ دار، پوشيده از خارهاي زياد، داراي برگ هاي مركب تك شانه اي با گوشـوارك
پيوسته به دمبرگ بوده، گلبرگ هاي آن رنگ روشن يا سفيد دارد.
محل رويش: در مناطق مختلف ايران
قسمت مورد استفاده: گل و اسانس
زمان برداشت: در دوره گل دادن
خواص: ضد افسردگي و اضطراب، درمان مشكلات پوستي و گوارشي
تركيبات شيميايي: اسانس،ويتامين، تانن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره