پشتیبانی

گياهان دارويي تيره خشخاش – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره خشخاش

وبلاگ و اخبار

گياهان دارويي تيره خشخاش
خشخاش (ْ.L somniferum Papver)
داراي برگها بزرگ، دندانه دار، گلهاي درشت به رنگ سفيد، قرمز و يا بنفش و دانه هايي به رنـگ هـاي
سفيد، قهوهاي و يا سياه ميباشد.
محل رويش: در اراضي رسي، گرم، آفتابگير، حرارت مناسب
قسمت مورد استفاده: كپسول و شيرابه حاصل از آن و همچنين برگ و دانه هاي گياه است.
زمان برداشت: زماني است كه كپسول حالت نارس داشته باشد. در ماههاي فروردين و ارديبهـشت پـس از
ريزش گلبرگ ها عمل تيغ زدن را جهت گرفتن شيرابه انجام مي دهند. ميوههـاي گـرز ماننـد رسـيده را
برحسب نوع آب و هواي محل، در ماه هاي خرداد و تير جهت به دست آوردن دانه ها برداشت مي كنند.
شقايقْ(.L rhoeas Papaver)
داراي برگ هاي پوشيده از كرك و داراي پهنكي به تقسيم عميق و دندانه دار بوده گل هايي به رنگ قرمز
زيبا و به صورت منفرد در قسمت انتهايي ساقه دارد.
اين گياه بيشتر در اماكن سايه دار، دشت ها و نواحي كـم درخـت و دامنـه هـاي كـم ارتفـاع كوهـستاني
ميرويد. قسمت مورد استفاده آن گلبرگ ها و در بعضي مواقع كپسول و دانه هاي آن است. زمان برداشت
محصول در تابستان مي باشد.
شاه ترهْ(.L officinalis Fumaria)
داراي برگ هاي منقسم به تقسيمات باريك و فراوان به رنگ سبز مايل به آبي است. گل هاي آن كوچـك
به رنگ سبز مايل به آبي است. گل هاي آن كوچك به رنگ قرمز به صورت مجتمع خوشه اي مـي باشـد.
شاه تره به طور خودرو در مزارع، باغ ها، اماكن سايه دار و مرطوب و گودالها يافت مي شود.
قسمت مورد استفاده: كليه اندام هاي آن مخصوصاً سرشاخه هاي گلدار گياه است.
زمان برداشت: از اواخر خرداد تا شهريور مي باشد.

51
ماميران (.L majus Chelidonium)
داراي برگ هاي منقسم به 5 تا 7 قطعه پهن و دندانه دار بوده و گل هاي آن بـه رنـگ زرد و مجتمـع بـه
صورت چتر ساده و ميوه اش باريك و دراز مي باشد. در تمام گياه شيرابهاي به رنگ نارنجي جريان دارد.
محل رويش: نوع خودروي آن در نواحي سايه دار، ديوارها، نقـاط متـروك، حاشـيه جـاده، نـواحي مجـاور
آبادي ها، صخره ها و در گودال ها مي رويد.
قسمت مورد استفاده: كليه قسمتهاي گياه و شيرابه آن. ريـشه و ريـزوم آن مـوثرتر از سـاير قـسمت هـا
است.
زمان برداشت: قسمت هاي هوايي گياه را از فروردين تا شهريور و ريشه ها را از مهر تا آبـان يـا اسـفند تـا
فروردين قبل از جوانه زدن برداشت مي كنند.
زعفران
زعفران از خانواده زنبقيان (Iridaceae) است. نام علمي آن .L sativus Crocus مـي باشـد. مبـداء قـديم
زعفران را ايالت قديم ماد ايران مي دانند. عده اي منشاء زعفران را يونان، تركيه، آسياي صغير و ايران مي
دانند كه سپس كشت آن از مشرق تا شمالي ترين نقاط هندوستان و چين گسترش يافته است.
مشخصات گياهشناسي جنس كروكوس (Crocus)
كروكوسها گياهاني هستند دائمي، علفي و زينتي و كوتاه از خانواده زنبقيان. اين گياهان معمولاً در اوايل
پاييز و يا در اوايل بهار گل مي دهند. كروكوس ها داراي ساقه هاي زيرزميني مدور، سـخت، گوشـتدار و
توپر بوده كه از پوسته هاي فيبري قهوه اي رنگي پوشيده شده اند.
ساقه هاي زيرزميني در اصطلاح كشاورزان به پياز و در گياهشناسي به بنه يا كرم (Corm) موسوم اسـت.
پوشش روي بنهها بر اساس نوع بافت در كروكوس هاي مختلف متفاوت است كه اين خـود موجـب تميـز
كروكوس ها از يكديگر مي شود.
پوشش گل شامل سه كاسبرگ و سه گلبرگ يك رنگ مي باشد. گلپوش هـا در راس بـه صـورت قطعـات
مجزا و در قاعده به طور متصل و به شكل زنگوله مي باشند كه لوله گل نسبتاً طويلي را تشكيل مي دهند.
52
رنگ گلپوش ها ممكن است سفيد، زرد، بنفش كم رنگ و يا بنفش سير باشد. گل ها با تـابش آفتـاب بـاز
مي شوند. گل داراي 3 پرچم و تخمدان داراي سه برچه است. ميوه به شكل كپسول است و بـر روي يـك
لوله باريك كوتاه كه از روي بنه خارج گرديده قرار دارد.
برگ ها باريك، بلند و ناوداني و معمولاً داراي يك نوار سفيد در وسط مي باشد. مجموعـه بـرگ و گـل در
داخل يك پوشش لوله اي به نام چمچه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره